תנאי אחריות ושירות

המסמך מתייחס לשני המינים, אך לשם נוחות מנוסח בלשון זכר.

 

תנאי הרכישה :

 

- הלקוח מאשר כי הוא מסכים להצעה המצ"ב אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. - הלקוח מודע לכך שמחיר הכרטיס לארוע אשר בהזמנה הזו גבוה מהמחיר המופיע על גבי הכרטיס. - בכפוף לאמור למטה בפרק "נהלי ביטול", לא יהיה כל החזר כספי מכספי התמורה ששולמה או שתשולם לטיקטיק, להלן הספק, אלא בכפיפות לנהלי הביטול. דמי הביטול הם 100% משווי העסקה והם מידיים. - הלקוח מתחייב לנהוג לפי נהלי חברות התעופה ו/או בתי המלון ו/או כל ספק צד ג' אחר המספק שירותים בקשר עם עסקה זו . - באחריות הלקוח להעביר לספק בכתב פרטי מלון בו ישהה בחו"ל, לרבות כתובת מלאה, השם עליו בוצעה ההזמנה למלון, תאריך הגעה ומספר טלפון. במידה והלקוח יתארח אצל אדם פרטי עליו למסור בכתב פרטי כתובת בה ישהה וכן מספר טלפון. - הלקוח מודע כי חברות תעופה רשאיות לעדכן מועדי טיסות על פי שיקול דעתן בלבד. - על הלקוח למסור מראש שמות נוסעים באנגלית, כפי שהם מופיעים בדרכון. בנוגע לילדים עד גיל 12 ( יום ההולדת חייב להיות לפני יום היציאה מישראל ), על הלקוח למסור תאריך לידה של הילד. - למשחקים המתקיימים באיטליה בלבד : על הלקוח למסור שם מדוייק באנגלית כפי שמופיע בדרכון ותאריך לידה. - באחריות הלקוח למסור לספק פרטי התקשרות, לרבות טלפון נייד שיהיה זמין לקבלת שיחות. באם הלקוח מפעיל קוד סינון שיחות, על הלקוח למסור זאת לספק. למען הסר ספק, על הלקוח למסור מספר טלפון נייד שיהיה זמין בחו"ל, לרבות קוד לסינון שיחות באם קיים כזה. - תנאי התשלום בטיקטיק הם קבלת תשלום עבור השירות טרם הארוע. אמצעי תשלום מפורטים בהמשך. - התשלום יבוצע בשקלים חדשים, לפי שער מזומנים של יום סגירת העסקה.

 


שימוש בכרטיס הכניסה למשחק והתנהגות באיצטדיונים :

 

- במידה והלקוח מקבל עם הכרטיס דפי הסבר, עליו לקרוא ולהבין את הכתוב בהם. באם יש שאלות, יש לפניות אלינו במיידי לטלפון החרום, 00972-52-5949785, על כל פנים, אנו מבקשים שלא לפנות לדיילים ו/או סדרנים ו/או אנשי אבטחה אחרים לרבות שוטרים, ללא אישור שלנו. בכל שאלה, פנו אלינו. - על הלקוח להגיע למשחק בלבוש נייטרלי או בלבוש של הקבוצה אשר עם אוהדיה הוא יושב. לא תתאפשר כניסה ליציע של אוהדי קבוצה מסויימת עם לבוש של הקבוצה היריבה. - אנו ממליצים שלא להניף דגלי ישראל, ולא להבליט את היותכם ישראלים, לרבות דיבור עברית באצטדיונים. - במידה והנכם יושבים ביציע קבוצה מסויימת, והנכם אוהדים את הקבוצה היריבה, אל תשמחו / אל תביעו שמחה במקרה והקבוצה היריבה ( אשר אותה אתם אוהדים ) מבקיעה שער, זוכה בכדור עונשין " פנדל " או בכל ארוע אחד לטובתה. התנהגות שכזו פירושה התגרות בקהל ובמקרה הטוב תסולקו מהאיצטדיון על ידי אנשי אבטחה / שוטרים. - במידה והלקוח מקבל מנוי / כרטיס חבר -MEMBER CARD על הלקוח להחזיר את הכרטיס לספק. במקרה כזה, הספק יאסוף כרטיסים מהמלון, או יצרף לכרטיסים מעטפה מבויילת לצורך שליחת הכרטיסים או שיתואם ביניכם מפגש לאחר המשחק במקום מוסכם. בדרך כלל הספק מצרף הוראות אלו עם הכרטיסים. - במידה ולקוח מאבד / נגנב ממנו כרטיס מנוי או כרטיס חבר - MEMBER שסופק לו על ידי ספק של טיקטיק שירותים, על הלקוח לשאת בעלויות של אובדן זה, לרבות תשלום לספק בגין אובדן זה. לקוח יקר, השגת מינויים לקבוצות כדורגל בחו"ל, ובייחוד לקבוצות הצמרת כרוכה בעלויות רבות ביותר. שמרו על הכרטיס מכל משמר !

 


אחריות הספק :

 

- הספק מתחייב לספק ללקוח את הכרטיס/ים שהוזמנו לכתובת שימסור לו הלקוח. כמו כן, מתחייב הספק לספק את כל השירותים שהוזמנו, אושרו ושולמו ע"י הלקוח. הכרטיסים מסופקים עד יום האירוע. - מסירת כרטיס ללקוח נחשבת באם מתקיימים אחד או יותר מהמקרים הבאים : 1. מסירה למלון בו מתארח הלקוח. 2. מסירה לכתובת בה מתארח הלקוח ( במקרה והלקוח מתארח אצל חבר / קרוב משפחה) 3. מסירה לאדם שפרטיו נמסרו לספק ע"י הלקוח. 4. מסירה ידנית ללקוח. 5. שליחת שובר בדוא"ל לקבלת כרטיסים ( סעיף זה בלבד מתייחס למשחקי הבית שמארחת קבוצת מילאן, AC MILAN, בלבד.) 6. שליחת כרטיס ללקוח בדוא"ל ( E-TICKET ׂ) - אין התחייבות על מיקום באיצטדיון, אלא אם סוכם אחרת בכתב. - הספק הינו גורם המתאם בין ספקי שירותים שונים לרבות חברות תעופה, בתי מלון, ספקי כרטיסים וכו', ולפיכך, אינו אחראי לתקלות הנגרמות עקב ביצוע לקוי של השירותים המסופקים ע"י ספקי השירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בו או בספקי צד ג' המעורבים בעסקה זו. - למען הסר ספק, הספק אינו אחראי על כל כשל בשירות של מוביל המעורב בעסקה, לרבות מוביל אווירי, מוביל יבשתי וכולי. יחד עם זאת, הספק מתחייב לעדכן את הלקוח בכל שינוי במועד טיסה. - אין הספק אחראי על גנבת הכרטיס, אובדן ו/או כל נזק אחר שייגרם לכרטיס לאחר שנמסר ללקוח. לא יהיה שום החזר כספי במקרה שכזה. לקוח – הכרטיס יקר, שמור עליו! - במקרה והמשחק נדחה ו/או הופסק או במקרה והלקוח לא יכול להגיע למשחק מסיבת כח עליון, או מכל סיבה שהיא אין הדבר מחייב את הספק למתן פיצוי ו/או החזר כספי כלשהו ללקוח. לקוח יקר, מועדי משחקים נתונים לשינויים. אנו ממליצים לבדוק אותם באתרי האינטרנט של הקבוצות המעורבות במשחק. - הספק לא ישא באחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שעשויים להיגרם ללקוח בקשר עם השירותים המסופקים על ידי הספק, בין שמקור הנזקים הללו בספק ובין בספקים אחרים.

 

נהלי ביטול :

 

במקרה והלקוח מעוניין לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, יעביר הלקוח בקשה מסודרת בכתב, לפקס מספר: 0737017878 או לדוא"ל info@tiktik.co.il, עם פירוט של סיבת הביטול. - הספק שומר לעצמו בלבד את הזכות לבדוק מול הצדדים השלישיים המעורבים בעסקה אפשרות של קבלת החזר כל שהוא במקרה ביטול מצד הלקוח מכל סיבה שהיא. אין הספק מתחייב לעשות כל מאמץ לקבלת דמי ביטול מכל צד ג' המעורב בעסקה. - במקרה וצד ג' המעורב בעסקה מחליט לזכות את הספק בסכום אשר הוא חלק או מלוא התמורה שהועברה לו יחליט הספק בעצמו על גובה ההחזר ללקוח.

במקרה ביטול עסקה מצד הלקוח, דמי הביטול הם 100% משווי העסקה. כל סכום אשר יוחזר ללקוח הוא פרי רצונו הטוב של כל ספק צד ג' המעורב בעסקה.

הלקוח רשאי לרכוש פוליסת ביטוח למקרי ביטול, על אחריותו ועל חשבונו, אך בכל מקרה שהוא לא תהיה חבות כל שהיא על הספק. - הלקוח מאשר כי קרא והבין את תנאי הביטול הנ"ל, וכי הוא מסכים להם. ידוע ללקוח כי הספק עובד מול ספקי צד ג' תוך הסתמכות על הסכמה מוחלטת להם, וכי ללקוח לא תהיה כל תביעה, ו/או ואו דרישה או טענה כלפי הספק בקשר לתנאים הללו.

 

 

אמצעי תשלום :

 

- כרטיס אשראי, ניתן גם בתשלומים, לפי הפירוט הבא : עד 2 תשלומים, ללא חיוב ריבית / הצמדה. בין 3 ל- 12 תשלומים תגבה עמלה בשיעור של 0.50% עד 2.50% מערך העסקה. - העברה בנקאית, מזומן - צ'קים / המחאות : ניתן לשלם בצ'ק אחד מזומן. - במידה והנכם מזמינים מראש שירות ( חבילות כדורגל או כרטיסים ) לארוע שיתקיים מספר חודשים לאחר ביצוע ההזמנה, ניתן לפרוש את סכום התשלום לכמה תשלומים (צ'קים) כל עוד מלוא הסכום נפרע טרם האירוע. בנוסף, על הלקוח לספק פרטי כרטיס אשראי כערבון. - הלקוח רשאי לשלם במזומן במטבע חוץ, בתוספת עמלת הפרשי שערים הנגבת ע"י הבנק. - החיוב יתבצע בשקלים חדשים על פי שער "מזומן" של יום סגירת העסקה

 

 

הדין וסמכות השיפוט :

 

הדין הקובע לעסקה זו הוא הדין הישראלי בלבד. הלקוח מאשר כי במקרה של מחלוקת ו/או תביעה תחול הסמכות השיפוט של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

 

בכבוד רב, טיקטיק שירותי תיירות ספורט לשירותך בכל מקום ,

בכל זמן נייד : 052-5949785

שעות פעילות משרד : א-ה 08:30-18:30, יום שישי 8:30-14:30

פקס : 0737017878

מייל : info@tiktik.co.il

אתר : www.tiktik.co.il